Print Print
Print

Chế tạo Dụng cụ đặc biệt

    Trong sản xuất loạt loạt và loạt lớn, Dụng cụ đặc biệt thường được áp dụng vì chúng mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.

 

    Mét trong c¸c thÕ m¹nh cña Thµnh Nam lµ chÕ t¹o Dông cô ®Æc biÖt tõ thÐp giã, hîp kim cøng hay vËt liÖu siªu cøng như­ CBN hoÆc PCD.  H·y göi b¶n vÏ Dông cô cho chóng t«i qua e-mail hoÆc Fax, kÌm theo b¶n vÏ bÒ mÆt chi tiÕt cÇn gia c«ng còng như­ vËt liÖu chi tiÕt, th«ng sè c¾t yªu cÇu v.v

 

 

    Chóng t«i sÏ b¸o gi¸. Quý vÞ sÏ nhËn ®­îc Dông cô nh­ư ý khi ®Æt hµng. 

 

H·y liªn hÖ víi chóng t«i khi cÇn biÕt thªm chi tiÕt.